Üldinfo

Projekt “Hooliv kogukond” on ellu kutsutud Rõuge, Haanja ja Varstu vallavalitsuste koostööna. Projekt “Hooliv kogukond”  on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust “Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“.

  • Projekti elluviimise periood: 01.08.2014 – 31.12.2015.
  • Projekti maksumus: 25 386 EUR, toetussumma 21 578 EUR,
  • Partnerite omafinantseering kokku 3808 EUR.

logo3logo4logo5

logo1logo2

Projekti üldeesmärk

Projekti lõppedes on lapsi ja noori ümbritsev keskkond muutunud toetavaks ning turvaliseks ja laste ning noorte vajadusi arvestavaks, mis väljendub laste ja noortekesksetes kogukonna tulevikuplaanides ning elluviidavates algatustest.
Noored omavad kogemusi oma kodukoha kujundamisel ning nende vastutustustunne end ümbritseva suhtes on suurenenud.
Toimunud on muutus piirkonna kui terviku ning kogukondlikus mõttemaailmas ja tegutsemisviisis, mis omakorda avaldab positiivset mõju peredele, lastele ja noortele.

Projekti tegevuste eesmärgiks on kujundada välja toimiv ning jätkusuutlik lapsi ja noori toetav koostöövõrgustik, mis lähtub oma tegevusest noorte arvamustest ja vajadustest ning elluviidud analüüsile tuginedes loodud hooliva kogukonna strateegia eesmärkidest.

Projektis rakendatakse laiaulatuslikku kogukondlikku sekkumismeetodit kuriteoennetuslikuks tegevuseks laste ja noorte hulgas.

PROJECT SUMMARY IN ENGLISH

The project is carried out between Estonian borderland municipalities Rõuge, Varstu, Haanja to organize community interventions for crime prevention among children and youth. The aim of the project is to develop sustainable collaboration between different specialists and institutions that support children and young people. The collaboration is based on the opinions and needs of young people in their activities.

The caring community strategy is the main way to carry out all planned interventions. The focus of the project is creating and implementing the practices in community level that support the changes in community, increasing the responsibility of children, young people, parents and community members for what is happening in society; rising the attitudes of young people to their own surroundings and preventing them from turning to crime.
During the project acitivities, three different social and prevenion networks will be established in Rõuge, Varstu and Haanja regions, and also the cross-regional network. The network members will get networking and involvement trainings to rise quality on their work. Young people will be involved in social space analyzing process, they evaluate their surroundings in communities and their own lifestyle. According to these analyzes, the special strategy will be completed for future involvements.
During this project, young people will realize at least 15 initiatives to improve their surroundings to be less risky and to develop their responsibilities to society at the same time. All these activities will be analyzed by qualitative approach and the result will be completed and uploaded to internet as public study material.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway. Programme is managed jointly by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA)  and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.