Teostajad

  • Kontakt: raugeank@gmail.com, tel 53403309
  • Rõuge Vallavalitsus/Rõuge Avatud Noortekeskus, Nursi mnt 5 Rõuge 66201 Võrumaa

Projekti juhtpartner Rõuge Vallavalitsus, tuginedes varasematele kogemustele ja praktikatele on kogu projektitegevuse koordinaator ja ühistegevuste korraldaja. Varstu ja Haanja Vallavalitsused on projekti partnerid.
Iga partner viib oma piirkonnas läbi projektis kavandatud tegevused, vastutades talle koordineerida antud vastutusalades ( koolitused, võrgustiku kohtumised).
Samuti edastab partner kavandatava koolituse info sihtrühmani, korraldab piirkondliku võrgustiku ümarlaua tegevust.
Iga partneri esindajaga kavandatakse tegevused ühiselt, millele järgnevalt viib iga esindaja info oma piirkonda ja korraldab tegevuse samal moel omas kogukonnas.

PROJEKTI MEESKOND

Kerli Kõiv – projektijuht – projektimeeskonna töö koordineerimine, tegevuste toimimise jälgimine ja koordineerimine, dokumentatsioon, teavitustöö, projektitulemuste hindamise ja analüüsi läbiviimine ja raporti koostamine, projektikogemuse õpimaterjaliks koostamine, kommunikatsioon partneritega, projekti lõppanalüüsi koostamine ning e-keskkonda paigutamine. Kontaktisik Rõuge suunal
Angela Viks – võrgustikutöö koordinaator – võrgustikutöö koordineerimisega seotud tegevused, koosolekutele sisendi leidmine, koosolekute toimumise ja tulemuslikkuse jagamine, kontaktisik võrgustike vahel. Kontaktisik Haanja suunal.
Angelika Alström – noortealgatuste koordinaator-noortealgatusprogrammi koostamine, sihtgrupi teavitus ja kohtumiste korraldus, noorteprojektide tegevuse koordineerimine, noorte mentorlus projektide elluviimisel, noorteprojektide rakendamise analüüsi koostamine.
Kati Orav – strateegia tegevuste koordinaator – sotsiaalruumianalüüsi elluviimine, strateegia koostamise koordineerimine ja dokumendi vormistamine ja trükk, tagasisideküsitluste ja fookusgrupi intervjuude ettevalmistamine koos projektijuhiga, analüüsi koostamine
Ingrid Luik-Semevsky – ekspert -ülesanne on olla projektimeeskonna nõuandvaks isikuks projekti jooksul tekkivate küsimuste, olukordade lahendamisel, suhtlemisel erinevate sihtrühmadega, vajadusel tegevusnüansside muutmisel/vahetamiselkoolituste korraldus, kontaktisik Varstu suunal.

logo6