Tulemused

Valminud KOGEMUSLUGU:  KOGEMUSLUGUHoolivkogukond-2

Rõuge, Haanja ja Varstu valla noored ja spetsialistid teevad kokkuvõtteid lõppevast projektist.

Reedel, 11.detsembril kogunevad Rõuge, Haanja ja Varstu valla noored, noorsootöötajad ja erinevad spetsialistid Kubija hotelli, et üheskoos vaadata tagasi poolteist aastat kestnud projekti ” Hooliv kogukond” tegevustele.

HoolivKogukond-2

INDIKAATORID

3 võrgustikku
2 koolitust, 30 osalejat
15 algatust, 200 osalejat
Tegevustes osaleb vähemalt 25% piirkonna noortest.
3 strateegiat
Õppematerjal projektikogemusest, Internetikeskkond
Noorte osakaal MTÜ-des on tõusnud 10%.
Noortekeskute külastus on tõusnud 20%
40% võrgustiku liikmetest on esmakordselt võrgustikus.
50% algatustest tehakse esmakordselt sellises koostöös
75% küsitlusele vastanutest hindab tehtut mõjusaks.

TULEMUSED

On loodud projektis hõlmatud piirkonnas neli ( Rõuge, Haanja, Varstu ja piirkonnaülene) võrgustikku, mis töötavad laste ja noorte tegevuste toetamise ja arendamise eesmärgil, kaasates spetsialiste kohalikust omavalitsusest, kodanikeühendustest, lasteasutustest ning erinevatest institutsioonidest. Koostöö on muutunud harjumuseks ja see on jätkusuutlik, võimaldades tulemuslikke saavutusi ka tulevikus võimaliku haldusreformi elluviimise järel.

Kogukonnas on ellu viidud sotsiaalruumi ja laste tegevusruumi analüüs, mis toob välja vajadused elluviidavateks muutusteks. Analüüs, mis on tehtud kogukonnapõhiselt ( kokku 7: Sänna, Nursi, Viitina, Rõuge, Krabi, Varstu, Haanja, Ruusmäe) ja laste ning noorte osalusel on andnud suunised edasisteks algatusteks kuriteoennetuses nii ruumilistes muutustes kui tegevussuundades. Analüüsi põhjal on koostatud vähemalt kolm tegevusstrateegiat, mis koondab piirkonna vajadused.

Laste ja noorte vastutustustunne ühiskonna suhtes on suurenenud läbi ellu viidud algatuste oma kodukoha muutmisel ilusamaks, toetavamaks, turvalisemaks. Ellu on viidud vähemalt viisteist (15) algatust, mis on teostatud laste ja noorte poolt (vähemalt 200 kaasatud inimest) ning mida on mentoritena toetanud loodud võrgustiku liikmed ning millesse on kaasatud kogukonnaliikmed ja lapsevanemad. Noored on tunnustatud läbi tunnustusürituse igas piirkonnas (3 üritust) ning lõpuüritusel.

Laste ja noortega töötavad inimesed ja nende tegevuskeskkonna loojad omavad paremaid teadmisi erinevatest kaasamise ning võrgustikumeetodite osas, mis suurendab laste ja noorte erinevate tegevuste kättesaadavust kodukoha lähedal. Koolitustel on osalenud kokku vähemalt 30 inimest.

Kogukonnad on muutunud noortekesksemaks, noored tunnevad suuremat sidusust kogukonnaga, noorte positiivne käitumine on muutunud normiks. Selle muutuse hindamiseks viiakse läbi analüüs, mis tugineb kvalitatiivsele lähenemisele ja meetodiks on fookusgrupiintervjuud osalenud kogukondade ja nende liikmetega, sh ka osalenud noortega.
Tegevuste analüüs, kogemuste analüüs – õppematerjal.

 

logo6